Menu Close

อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)

ชื่อสามัญ อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)

สารสำคัญ (E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine ………70% WG

ผลิตภัณฑ์ของ Shangdong United Pesticide Industry Co., Ltd. PRC

ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง

วิธีใช้ ใช้อัตรา 4 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลัง

วิธีเก็บรักษา ต้องเก็บ อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

คำเตือน อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้

 1. ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหารหรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม คนและนำสัตว์ เข้าไปในบริเวณที่พ่นสารอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ห้าม เทสารที่เหลือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่นสารลงใน แม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้ามใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก ห้าม เด็กและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังพ่นสาร
 2. ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้าข้นถูกผิวหนังและกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวน ขณะพ่นสารต้องอยู่เหนือลมเสมอ และควรสวมถุงมือยาง และหน้ากาก ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้วล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวมเอาน้ำล้างไปใช้ผสมฉีดพ่น กำจัดภาชนะบรรจุโดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย
 3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
 4. การใช้สารกำจัดแมลง ซึ่งอยู่ในหมายเลขกลุ่มเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดความต้านทานของแมลง
 5. เป็นพิษต่อนก ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง
  เป็นพิษต่อผึ้ง ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง

อาการเกิดพิษ ผู้ที่ได้รับพิษจะมีอาการเซื่องซึม กล้ามเนื้อเปลี้ย หายใจขัด และในกรณีรุนแรงอาจเป็นตะคริว

การแก้พิษเบื้องต้น ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากาก ป้องกันการสัมผัสสารพิษจากวัตถุอันตราย ขณะให้ความช่วยเหลือ

 1. ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์
 2. ถ้าถูกผิวหนังให้รีบล้างออกด้วยสบู่และน้ำสะอาด เป็นจำนวนมาก
 3. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ๆ นาน 15 นาที
 4. ถ้ารด หรือเปื้อนบนเสื้อผ้า ให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่
 5. ถ้ากลืนเข้าไป ห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียน ทำให้อาเจียนเฉพาะกรณี ดังนี้
  (1) ผู้ป่วยมีสติ รู้ตัวดี (2) ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว (3) กลืนกินผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ระวัง ไม่ให้สิ่งที่อาเจียนสำลักเข้าสู่ระบบหายใจ