Menu Close

อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)

ชื่อสามัญ อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)

สารสำคัญ (E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine ………5% W/V EC

ผลิตภัณฑ์ของ Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. PRC

ประโยชน์ ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในข้าว

วิธีใช้ ใช้อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วเมื่อพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย จำนวน 1-3 ตัว ต่อต้นในข้าวระยะต้นกล้า (อัตราใช้น้ำ 40 ลิตรต่อไร่)

วิธีเก็บรักษา ต้องเก็บ อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) ในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น มีฉลากติดอยู่ และไม่ให้ถูกแสงแดด สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยงและเปลวไฟ

คำเตือน อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้

 1. ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหารหรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม คนและนำสัตว์ เข้าไปในบริเวณที่ฉีดพ่นอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ห้าม เทสารที่เหลือหรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่นสารลงใน แม่น้ำ ลำคลอง หรือบริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้ามใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก ห้าม เด็ก และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่กำลังฉีดพ่น
 2. ขณะผสม ต้อง สวมถุงมือ และหน้ากากเพื่อป้องกันมิให้สารเข้มข้นถูกผิวหนัง และกระเด็นเข้าตา การผสมให้ใช้ไม้กวน ขณะพ่นต้องอยู่เหนือลมเสมอ และควรสวมถุงมือ และหน้ากาก ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้วให้กลั้วล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง และรวมเอาน่ำล้างไปใช้ผสมฉีดพ่น กำจัดภาชนะบรรจุโดยทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งให้ปลอดภัย
 3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
 4. การใช้สารกำจัดแมลง ซึ่งอยู่ในหมายเลขกลุ่มเดียวกัน ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดความต้านทานของแมลง
 5. มีฤทธิ์กัดกร่อนต่อตา
 6. เป็นพิษต่อนก ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง
  เป็นพิษต่อผึ้ง ให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง

อาการเกิดพิษ ผู้ที่ได้รับพิษจะมีอาการเซื่องซึม กล้ามเนื้อเปลี้ย หายใจขัด และในกรณีรุนแรงอาจเป็นตะคริว

การแก้พิษเบื้องต้น ต้อง สวมถุงมือยาง และหน้ากาก ป้องกันการสัมผัสสารพิษจากวัตถุอันตราย ขณะให้ความช่วยเหลือ

 1. ถ้าเกิดอาการพิษเนื่องจากการสูดดม รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ และให้พักผ่อนในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หากอาการไม่ทุเลา รีบไปพบแพทย์
 2. ถ้าถูกผิวหนังให้รีบล้างออกด้วยสบู่และน้ำสะอาด เป็นจำนวนมาก ๆ
 3. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากนาน 15 นาที
 4. ถ้ารด หรือเปื้อนบนเสื้อผ้า ให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่
 5. ถ้ากลืนเข้าไป ห้ามทำให้ผู้ป่วยอาเจียน ทำให้อาเจียนเฉพาะกรณี ดังนี้
  (1) ผู้ป่วยมีสติ รู้ตัวดี (2) ไม่สามารถได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว (3) กลืนกินผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ระวัง ไม่ให้สิ่งที่อาเจียนสำลักเข้าสู่ระบบหายใจ