Menu Close

บริษัทเราเติมโตไปเรื่อย ๆ ไปตามกาลเวลา ดังนั้นเราจึงต้องการบุคลากรที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการให้ทันตามการเติบโต

และนี้คือรายการตำแหน่งงานที่ว่างสำหรับผู้ที่สนใจ:

ตำแหน่งงาน

1. จป. วิชาชืพ

คุณสมบัติ:

 1. จบ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 2. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 3. เงินเดือนสามารถเจรจาได้
 4. สถานที่ทำงาน อ.บางเลน จ.นครปฐม
 5. ดูแลความปลอดภัยในโรงงานและระบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยตามกฎหมาย
 6. ทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ เวลา 08.00 -17.00 น.

หน้าที่:

 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะเพื่อให้ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 6. แนะนำ ฝึกสอน อบรม เพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
 7. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 8. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 9. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยทันที
 10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน
 11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่มอบหมาย